Teamy terapeutyczne

Model pracy Niepublicznego Przedszkola dla Dzieci Niepełnosprawnych oraz Gliwickiego Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej oparty jest o instytucję teamu terapeutycznego, którego głównym celem jest:

 • tworzenie wielospecjalistycznej diagnozy i programu usprawniania dla każdego dziecka z określeniem celów bliższych i dalszych,
 • zintegrowanie działań poprzez bieżącą współpracę wszystkich członków teamu,
 • dostosowywanie programu do zmieniających się potrzeb dziecka,
 • ocena efektów zintegrowanego usprawniania.

Każdy z uczestników teamu funkcjonuje w ramach swojej specjalności. I tak:

 • lekarz: koordynuje pracę teamu, dokonuje całościowej oceny stanu zdrowia
  i rozwoju dziecka, przekazuje zalecenia dla rodziców i terapeutów placówki
  oraz pomaga rodzicom w koordynacji działań medycznych poza placówką; bezpośrednio z lekarzem współpracuje zespół pielęgniarski,
 • neurologopeda/ logopeda: dokonuje oceny rozwoju mowy/komunikacji dziecka, tworzy indywidualny program usprawniania ww. funkcji, prowadzi indywidualną terapię logopedyczną z dzieckiem, opracowuje zalecenia, prowadzi instruktaże i konsultacje dla rodziców i terapeutów placówki,
 • fizjoterapeuta: dokonuje oceny funkcji neuromotorycznych, tworzy indywidualny program usprawniania ww. funkcji, prowadzi indywidualną rehabilitację, opracowuje zalecenia, prowadzi instruktaże i konsultacje dla rodziców i terapeutów placówki,
 • psycholog: dokonuje psychologicznej oceny rozwoju dziecka wraz z zaleceniami do stymulacji procesów poznawczych i emocjonalnych dziecka, udziela wsparcia rodzinie w rozwiązywaniu problemów wynikających z posiadania niepełnosprawnego dziecka,
 • terapeuta indywidualny (pedagog, psycholog): tworzy i realizuje indywidualny program terapii psychopedagogicznej, przekazuje zalecenia, prowadzi konsultacje i instruktaże dla rodziców i terapeutów placówki,
 • wychowawca-nauczyciel: realizuje program edukacyjny oraz indywidualny program terapii psychopedagogicznej, realizuje zalecenia wszystkich specjalistów.

Miejscem pracy specjalistów jest zarówno gabinet indywidualny, jak i sala przedszkolna. Bezpośrednia współpraca członków teamu pomiędzy sobą ma charakter bieżący.
Spotkania, w których uczestniczą rodzice dziecka i wszyscy specjaliści pracujący z nim na terenie placówki (lekarz, logopeda, fizjoterapeuta, psycholog, terapeuta indywidualny, wychowawca) odbywają się z różną częstotliwością i zależą od potrzeb dziecka.
Są one szczególnie cenną okazją do wymiany doświadczeń, przemyśleń i obserwacji, określania celów pracy terapeutycznej w oparciu o wciąż aktualizowaną diagnozę, podejmowania zintegrowanych działań na rzecz dziecka w warunkach domowych i na terenie placówki.