Rekrutacja

Przyjęcie dziecka do Przedszkola w ramach posiadanych miejsc odbywa się na podstawie:

  • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną,
  • wniosku rodziców/prawnych opiekunów,
  • dokumentacji opisującej aktualny stan zdrowia dziecka.

Zapisy odbywają się telefonicznie u Wicedyrektora GCER Haliny Dembskiej- tel. (32) 231 52 13 w.130 lub osobiście –  ul. Słowackiego 58 B, 44 -100 Gliwice