Psycholodzy

  • kursy specjalistyczne: Diagnoza Neuropsychologiczna Dziecka; Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne;  Wybrane Zagadnienia z Teorii i Terapii Integracji Sensorycznej Małych Dzieci Niewidomych; Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej; Diagnoza Rozwoju i Funkcjonowania Małego Dziecka Niewidomego ze Złożoną Niepełnosprawnością oraz Konstruowanie Indywidualnego Programu Wspomagania Rozwoju w Oparciu o Wyniki Diagnozy
  • warsztaty i szkolenia: Neurofizjologiczne Podstawy Usprawniania w Dysfunkcjach Ośrodkowego Układu Nerwowego;  Wielospecjalistyczna Diagnoza I Terapia Dziecka Upośledzonego Umysłowo; Neuropsychologiczna Diagnoza i Terapia; Zaniedbywanie i Wykorzystywanie Dzieci –Prewencja –Rozpoznawanie –Podstawy Terapii;  Diagnoza i Terapia Dziecka z Niepełnowartościowym Układem Nerwowym; ABC Pomocy Ofiarom Przemocy i Nadużyć Seksualnych; Terapia Dzieci Moczących się i Ich Rodzin; Wczesna Interwencja w Zapobieganiu Rozwojowi Niepełnosprawności u Dzieci z Uszkodzonym Ośrodkowym Układem Nerwowym;
  • udział w licznych konferencjach naukowo – szkoleniowych