Neurologopedzi

  • kursy specjalistyczne: certyfikat nauczyciela NDT-Bobath SpT; certyfikat met. NDT Bobath – kurs “basic”; Logorytmika w pracy logopedy; Obsługa i Wykorzystanie Programu Boardmaker and Speaking Dynamically Pro;
  • szkolenia i warsztaty: Workshop dla Instruktorów NDT-Bobath SpT;krajowe i zagraniczne asystentury na NDT-Bobath Basic Course; Warsztaty Terapii Mowy; Diagnoza i terapia zaburzeń połykania powstałych na skutek m.in. chorób bądź uszkodzeń neurologicznych; Dziecko z rozszczepem  podniebienia- leczenie wielospecjalistyczne, diagnoza i terapia zaburzeń mowy; Wspomagające sposoby porozumiewania się Gestem – Obrazem – Słowem ; Ułatwiona Komunikacja; ADHD- Jak Pomóc Rodzicom i Dziecku Objawiającemu Zespół Nadpobudliwości; Wielospecjalistyczna Diagnoza I Terapia Dziecka Upośledzonego Umysłowo; Psychologiczna Diagnoza i Stymulacja Dzieci o Zaburzonym Rozwoju; Podstawy Teoretyczne i Praktyczne Neuromotorycznej Terapii u Dzieci z Nieprawidłowym Napięciem Mięśniowym;  Wczesna Interwencja w Zapobieganiu Rozwojowi Niepełnosprawności u Dzieci z Uszkodzonym Ośrodkowym Układem Nerwowym; Programy M. i Ch. Knillów w Terapii Osób z Poważnymi Zaburzeniami w Rozwoju;   Program Rozwoju Komunikacji – Makaton;  Podstawy Wiedzy o Języku i Sposobach Językowego Usprawniania Dziecka z Dysfunkcjami  w Rozwoju Psychoruchowym;  Logorytmika w Pracy Logopedy : Teoretyczno- Praktyczne Podstawy; Interdyscyplinarny Opis Dziecka z Dysfunkcjami Mózgu;
  • udział w licznych konferencjach naukowo – szkoleniowych