Ramowy Plan Dnia

Rok szkolny 2019/2020

Ramowy Plan Dnia
obowiązujący
w
Niepublicznym Przedszkolu
Dla Dzieci Niepełnosprawnych

7.30 – 8.30 Przyjazd dzieci do Placówki

 • Odbiór dzieci z przewozu i pomoc w lokomocji.
 • Czynności samoobsługowe: trening samodzielnego rozbierania i ubierania się (wg specjalistycznych metod neurorozwojowych).
 • Zabawy dowolne i tematyczne dzieci, dostosowane do ich możliwości psychoruchowych.
 • Zabawy integrujące grupę.

8.30-8.45

 • Przygotowanie do śniadania.
 • Masaż logopedyczny wybranej grupy wychowanków (wg ustalenia logopedów)
 • Zabiegi i czynności pielęgniarskie: cewnikowanie, podawanie leków i inne.

8.45 – 9.30 Śniadanie

 • Nauka samodzielnego spożywania posiłków, karmienie terapeutyczne
  (wg zaleceń logopedów)
 • Nauka czynności porządkowych.
 • Toaleta po śniadaniowa: mycie zębów, buzi, rąk, czynności higieniczno – opiekuńcze; dostosowane do potrzeb i możliwości wychowanków

9.30 – 10.30

 • Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci ( manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne); dostosowane do możliwości psychoruchowych dziecka.
 • Zajęcia rewalidacyjne w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej- realizacja ćwiczeń w oparciu o Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dziecka.
 • Zajęcia specjalistyczne.

10.30 – 11.30

 • Grupowe zajęcia wychowawczo- dydaktyczne prowadzone zgodnie z rocznym planem edukacyjnym dla danej grupy przedszkolnej.

11.30- 12.30

 • Spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy dowolne.
 • Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, dostosowane do możliwości psychoruchowych dzieci.
 • Grupowe zajęcia terapeutyczne wg ustalonego harmonogramu zajęć.

12.30– 12.45

 • Przygotowanie do Obiadu.
 • Czynności higieniczno – opiekuńcze.
 • Masaż logopedyczny wybranej grupy wychowanków.

12.45 – 13.30 Obiad

 • Nauka samodzielnego spożywania posiłków, karmienie terapeutyczne
  (wg zaleceń logopedów).
 • Toaleta: mycie rąk, buzi, czynności higieniczno- opiekuńcze.
 • Nauka czynności porządkowych; dostosowane do możliwości wychowanków.

13.30 – 15.00

 • Przygotowanie wychowanków do wyjazdu zgodnie z harmonogramem.
 • Czynności samoobsługowe: trening samodzielnego ubierania się
  (wg specjalistycznych metod neurorozwojowych).
 • Odbiór dzieci przez rodziców.
 • Cisza poobiednia: relaks, czytanie lub słuchanie bajek.
 • Zabawy dowolne i tematyczne dzieci, dostosowane do ich możliwości psychoruchowych.
 • Zajęcia rewalidacyjne w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej- realizacja ćwiczeń w oparciu o Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dziecka.
 • Zajęcia specjalistyczne.
 • Zabiegi i czynności pielęgniarskie.
 • Konsultacje lekarskie.
 • Spotkania w zespołach terapeutycznych.

Grupowe zajęcia terapeutyczne w oparciu o następujące metody:

 • Programu stymulacji polisensorycznej wg Pór Roku- Poranny Krąg
  J. Kielina
 • Program Aktywności wg metody Ch. i M.Knillów
 • Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Pedagogika Zabaw- KLANZA
 • Arteterapia
 • Zajęcia muzyczno ruchowe, rytmizujące
 • Zajęcia terapeutyczne w Sali Doświadczania Świata
 • Zajęcia z zakresu profilaktyki rozwoju mowy

Świadczenia medyczne NFZ dla wychowanków Przedszkola
prowadzone są przez Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dla Dzieci.