Program

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, oraz w oparciu o  podstawę programową wychowania przedszkolnego. Głównym celem Przedszkola jest dążenie do wszechstronnego rozwoju dziecka niepełnosprawnego. Praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz programów własnych nauczycieli i innych specjalistów. W codziennej pracy wykorzystywane są różnorodne metody i formy pracy z dzieckiem  w wieku przedszkolnym, szczególnie z dzieckiem niepełnosprawnym.
W Przedszkolu w ramach programu realizujemy:

 • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka we wszystkich sferach rozwojowych,
 • sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości rozwojowych, w czasie wszystkich zajęć organizowanych w przedszkolu i poza przedszkolem ( wspólne spacery, wycieczki),
 • wychowanie przedszkolne wraz z przygotowaniem do podjęcia nauki w szkole,
 • diagnozowanie i prowadzenie rehabilitacji ruchowej,
 • prowadzenie zajęć specjalistycznych przez psychologa, logopedę, pedagoga,
 • kształtowanie umiejętności: zaradności, aktywności i niezależności dzieci,
 • współpraca z rodziną (opiekunami prawnymi) dziecka, wspomaganie jej w wychowaniu dzieci oraz przygotowaniu do nauki szkolnej,
 • współpraca z różnymi placówkami (Poradnią Psychologiczno  – Pedagogiczną, placówkami opieki zdrowotnej, opieki społecznej i innymi),
 • udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w celu zapewnienia optymalnego rozwoju dziecka,
 • organizowanie oddziałów umożliwiających niepełnosprawnym dzieciom zdobycie wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości,
 • pielęgnowanie wartości językowych  i religijnych poprzez:

– realizowanie  programu w zakresie regionalizmu i kultury ekologicznej,
– prowadzenie zajęć z religii  zgodnie z organizacją pracy przedszkola, na życzenie rodziców (dzieci, które nie uczęszczają na zajęcia z religii mają zapewnioną opiekę nauczyciela),

 • wspieranie  rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego siebie i otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturalnej i przyrodniczej,
 • wzbogacanie doświadczenia dziecka poprzez sytuacje wychowawcze świadomie  tworzone przez siebie, oraz wynikające ze spontanicznej aktywności dziecka.