Program

Gliwicki Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej (GORW) realizuje cele i zadanie określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie stosowania zajęć rewalidacyjno – wychowawczych . Realizuje edukację, rehabilitację i rewalidację w celu osiągnięcia możliwie wszechstronnego rozwoju wychowanków w dostępnym zakresie, w tym: osiągnięcia zaradności, aktywności społecznej i niezależności w życiu codziennym, adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności oraz osiągnięcia optymalnego rozwoju ruchowego. Dla osiągnięcia celu GORW wykorzystuje znane i nowatorskie metody terapeutyczne.

Do zadań Ośrodka należy:

 • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka
 • prowadzenie zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
 • prowadzenia zajęć rewalidacyjno – wychowawczych , będących realizacją obowiązku szkolnego,
 • wyrabianie wrażliwości i sprawności w zakresie zmysłów oraz ich zintegrowanego funkcjonowania
 • diagnozowanie i prowadzenie terapii psychologicznej
 • diagnozowanie i prowadzenie terapii pedagogicznej
 • diagnozowanie i prowadzenie terapii logopedycznej, zwłaszcza rozwijanie werbalnych i pozawerbalnych (wspomagających i alternatywnych metod komunikacji)
 • kształtowanie umiejętności: zaradności, aktywności i niezależności wychowanków
 • współpraca z rodziną wychowanka
 • współpraca z różnymi placówkami zajmującymi się dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną.

Cele i zadania realizowane mogą być w formie:

 • zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci z niepełnosprawnoscią intelektualną w stopniu głębokim
 • zajęć rewalidacyjnych: indywidualnej terapii psychologicznej, pedagogicznej
  i logopedycznej oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym
 • pomocy i specjalistycznych konsultacji dla rodziców oraz wspomagania w wychowaniu i rewalidacji dzieci