Cele i zadania

Gliwicki Ośrodek Adaptacyjno- Rehabilitacyjny
Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ( GOAR)

Głównymi celami Ośrodka są:

 • zapobieganie rozwojowi niepełnosprawności poprzez wczesną, wielospecjalistyczną, kompleksową, skoordynowaną i ciągłą pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie,
 • wyrównywanie szans dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez kompleksowe działania rehabilitacyjno- edukacyjno- opiekuńcze.

Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

 • jak najwcześniejsze wykrywanie i zapobieganie zaburzeniom rozwoju u dzieci,
 • wczesne wykrywanie i leczenie uszkodzeń układu nerwowego u dzieci,
 • kompleksowa, wielodyscyplinarna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych,
  ze szczególnym uwzględnieniem uszkodzeń narządu ruchu,
 • stwarzanie dzieciom niepełnosprawnym optymalnych warunków
  do pełnego rozwoju osobowości oraz osiągania dojrzałości społecznej,
 • rozwijanie i podtrzymywanie sprawności i umiejętności dzieci
  i młodzieży niepełnosprawnej, a także przygotowanie do samodzielnego życia
  oraz pełnienia odpowiednich do wieku ról  społecznych,
 • pomoc psychologiczna rodzinie,
 • wykonywanie innych, niezbędnych świadczeń dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
 • diagnostyka EEG.